An OpenSource System is needed

אם נביט במציאות בתוך הארגונים נבחין בתרבות של תחרות בינ-אישית. חברי צוות מתחרים בינהם על הקרדיט של הבוס. צוותים מתחרים בינהם על יוקרה בארגון. את מי יקדמו לעמדת ניהול? איך יוכל זה שמונה זה עתה לעמדת ניהול לשמר את תוקף סמכותו ומעמדו בארגון?