היסט

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

היסט פוטנציאל .svg


היסט (drift) הוא שינוי זוחל (לרוב חיצוני לארגון) המוביל לאורך זמן לפער רלוונטיות עמוק בתפקוד של ארגון.

המושג במקורו האנגלי (strategic drift) נטבע על ידי ג'ונסון גארי ג'ונסון בשנות ה-80' כדי לתאר מצב שבו המציאות משתנה ומותירה את המערכות בפער רלוונטיות[1]. מציאות זו מתהווה כאשר מערכות מנסות להדביק את השינוי באמצעים אינקרמנטליים, אך השינוי המתהווה זריז יותר מיכולת השינוי. מצב זה עלול להוביל להלם ופגיעה חמורה ביכולות התפקוד.

מושג ההיסט מקבל מרכזיות בגישתו של שמעון נווה לחשיבה אסטרטגית, במסגרת הטענה כי לא ניתן להתוודע לפער ולנקודות העיוורון הגלומות בו, מבלי להבין את השינוי לאורך השנים. למעשה, חשיבה על ההיסט, היא תמיד חשיבה גנאולוגית על המעבר משלב העיצוב הקודם של המערכת שהתאפיין ברלוונטיות וקוהרנטיות ביחס למציאות שהתקיימה באותו זמן, לבין המציאות הנוכחית.

חילוץ ההיסט

ההיסט ניתן לחילוץ על ידי חקירה גנאולוגית הבוחנת את המערכת המורשת, קרי - הנחות היסוד שעל בסיסן הוקמה המערכת הנוכחית והדפוסים המתקיימים בה, למול ההבנה שלנו את המציאות המתהווה ועומק השינוי בין ההווה למצב שהתקיים בראשית הדרך.

eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsImVuY29kaW5nIjoiYnN0cmluZyIsImNvbXByZXNzZWQiOnRydWUsImVuY29kZWQiOiJ4nO1a627b2Fx1MDAxMf6fpzC0f2PuucycS/75mji2XHUwMDFh+Vwie51cIjBcdTAwMTiRsmjLkixRlu0g71BgXHUwMDEzYFx1MDAxNy2KdlFcdTAwMTRtXkiv0zm0I1GUaCtcdTAwMTc5XG5cdTAwMWFcdTAwMDd2RJ5cdTAwMGLnnPN9M99cZvXm0cJCIb5qhYUnXHUwMDBihfCy4tejoO33XG6P3f2LsN2Jmlxyalx1MDAxMsl1p9ltV5KetThuPfn553qTXHUwMDA21Jqd+Fx0MsZuXHUwMDA2hfXwLGzEXHUwMDFk6vZnul5YeJP8TT2mXHUwMDFkVmK/cVxcXHUwMDBmk1x1MDAwMUnT8ElcdTAwMDCQvfunZiN5qkVUUjMtXHUwMDA2XHUwMDFkos4qPS5cdTAwMGVcdTAwMDNqrfr1Tjhscbdcbvrp3vLRllxcX6n1No9cdTAwMTYv6ye1wC5cdTAwMGafWo3q9d34qn6zJL9S67ZTNnXidvM0PIiCuObsytxcdTAwMWaM6zRpy4aj2s3uca1cdTAwMTF23Pr54G6z5Vei+IruKTa4ebNcdTAwMDdPXHUwMDE2hncu6WrRKO0xhporbrTk3Fx1MDAwZZrd+EVcdTAwMGXgXHUwMDE5zUBIY5nhXFzqjGUrzXqz7Sz7Sfh+XHUwMDEwVIa2vfYrp8dkYCPI9oHUXG56tyvmXHUwMDA2PMWltJKD1kapQY9aXHUwMDE4XHUwMDFk12K3XHUwMDE46WkltDBSS8HssEcnTM7ESGu4VWy4Qvf41kaQoONVdktrfrt1u3WFxMyU6e5y7Vx1MDAwNlq3w2+bqPFZ5Spm2i8tXHUwMDA37PL0TOy8LNe2t1xut+2vkv/fPv5cZiyilHlY5IpcdTAwMTlcdFx1MDAxMj5cdTAwMDGMq8Xr1893ekeVk3plt/xcdTAwMTS2l7BdnncwKlx1MDAwMZ5DokJgiqlJYJRCgGFaI+p5hqKRzP3Cd1xuRa7zoIjcXHUwMDE4XHUwMDBiwNXUSNw8Omu8OKm82Do3Ubm07VdcdTAwMTfXX1/MO1x1MDAxMqVlXHUwMDFlt1xmXHJcdTAwMDehLdc8i0TlIVx1MDAxM0JcdTAwMTliJlcmRcy5w1wicmbRzFx1MDAwNIl3QyxcdTAwMGUv44lBV+VcdTAwMDZdXHUwMDBlyFBRnJne0fXOj+v7pyel4stysVgtarHaaW7lwCtcdTAwMDOT2YCLs/v9XHUwMDFjQ1x1MDAwZoTRhlx1MDAwYqs1MyqDLsk9IYRBIVx1MDAxOFrq9kXgqoRcdTAwMDFcdTAwMDT+XHUwMDA0aFx1MDAwMfeUYcxcbiVcdOpcbuQ4tiSJXHUwMDAzyZhcdTAwMDDByVx1MDAxZLteWXRxIzlaXHUwMDAyqJhcdMCG59hsxLvRtdtMgVx1MDAwNHjGiHZklqJooEZ6rftnUf1q5HBcdTAwMTIk0lx1MDAwM/t/7//R/0//r/1cdTAwMGZcdTAwMGL08UP/Xf89/XuX3r9OWI9cdTAwMWHJU/KX7qZbqkfHXHUwMDBlzIVcbllcdTAwMWK2R3BcdTAwMWVHJFRcdTAwMDdcdTAwMWTiZqvwWTzBVPxcdTAwMWJcdTAwMTNcdTAwMDTKWEs4mZ4nor1mXHUwMDE2calcdTAwMTRcdTAwMDbVUrGIR1fRycuXc85cdTAwMTMprMdI7Fx1MDAxYlx1MDAwMEVcdTAwMDfAUvH0lijCY0pcdTAwMDJSTEJcbkqpqPQ1mYJmXHUwMDEyM7JMsOBcXHA6YZhrXCK8J1wi/Lf/IVx1MDAwN/tcdTAwMGaNdaV4LtaJhkh4l9Njfb3Vvd6Lde/osORcdTAwMWZunj0vXW5VqnOOdVx1MDAwM8yTdIrAKdOyXHUwMDEys0hHT1x1MDAxYU6KkoSv0Vx1MDAxNFx1MDAxNWZcdTAwMTNcdTAwMTNSm3xcdTAwMDfUlZbIXHUwMDAwzPeB9IHL/4NcXP7v/V/p96Fh77fbzd5E3LNcXFx1MDAxZlx1MDAwZsgpXHUwMDFmkspMXHL7XHUwMDBis1Pu+XvXcTloXHS/Wm8/XHJKm99cdTAwMTL2XHUwMDEzdDb3kFx1MDAwNCnFL8FcdTAwMDWpXHUwMDA2lKMsXHUwMDAwXHUwMDBlnuWoUSjOtDJmlFx1MDAwNkZcdTAwMTFcdTAwMGKE5Vx1MDAxNFxypEBxXHUwMDA3XHUwMDBiwJKS1J/HXHUwMDAyRpJbXGLkNIObXHUwMDA1JVx1MDAxZidcdTAwMDUySlx1MDAwMKxcdTAwMDak9MCCTlx1MDAxOfpRXHUwMDE4keq2lKiqmZQj0sP9drxcdTAwMWM1gqhxTC2Nbr0+aFx1MDAwYlx1MDAxYkFOS6tcdTAwMTmlq2buZ/hpYeibkovB51ePJ/ZezN+wpHlsr4ZcdTAwMTM+ykxcXKj7nXileXZcdTAwMTbFhPOSszJrerLgJUeoWuhcdTAwMDdcdTAwMTPYRaue0Px5/NRC5PGTXHUwMDBilJKSXHUwMDE1w6Ym6OR8/btcIqhC5Vx0XHUwMDEyOeSFKeVkRo5cdTAwMTGUSUpUXfHUzpCgmkmpJGXgXHUwMDFhrEhcdTAwMWbSgKBgPa01+VxuJiQzjFx1MDAwYlx1MDAxOGNokltxouiDMvTNXHUwMDAw/Vx1MDAxZqvXXHUwMDFiU5SPk0hX6XaS1XNyj5LSaGa0XHUwMDA1opVM9Tr2W8kpko9EwYw1hjpcdTAwMWFUtz3eTnZcdTAwMGV5Rt1dRlx1MDAxYzGKXHUwMDE4rlEr2lU0Vokxk5RHXp34z1FcbrCUUY1Z9LWdUlx1MDAxZUiS5nF8zJ1XurNGp1PcytboUJJOwk9IXHUwMDBlu7tttr/VMXvFKqyc7e5urDdcdTAwMGZcdTAwMWLzXqNDJjxyUsAo9dNcdTAwMDSpUU9EXGahVmMlXHUwMDFkLbdqnit0hE40XFzM+sXFxc724cGSfPH0eKfb2PA7a7+sXj7/XG7VYoO59TxkmlxcgWHTh8h2vNo7P+ywRnvZri2Wy1x1MDAxNVx1MDAxZv143pGopfUsI/1DQGTKKMxCXHUwMDExPMaAXCKNXHUwMDE11OFcdTAwMGKrXHUwMDE0s4VcIlx1MDAxOFpcdTAwMDXCjF9cXIT8XFzo7vaKPH3aWYm2rjdcdTAwMGbCnb3poJhbQZC5KFx1MDAxNO5oRovg98GwtF9qNX85XVx1MDAxN1B8dnm1dSxcdTAwMGaei8M5ryDQ2XkgmeScXHUwMDBijUZnimXkY0jakVx1MDAwMpdcXJJOl4BfXHUwMDA0wzxtpqzHXGKIRlx1MDAwMkUoro1cdTAwMWVcdTAwMDchhV7FKDgjZfSusmrHpZlQJF40+cRv6Vx1MDAxMofHPaxESHC5jCAyS2tJXsFIp7tcblx1MDAxMe/6v/f/2f9tYuVBYu6OPFBcdTAwMDGOlFBuouPeyVDGXHLTe3FWflFpXoSnW0fBIVZYaf+qXG7ftFx1MDAxMjFcdTAwMDV9yHN7YCmjk3SqyEFl6YOeXHUwMDEziprSeupcbmZGXHUwMDE1OM7GXHSDLEtcdTAwMTBcdTAwMTRcYqR8XHUwMDFlsFx1MDAwNPf5wP9X/33/t/4/+v8mXHUwMDAy/KX/t8lcdTAwMDT46m9XboC4eHbwLDBFu7mh1tdhcb/S613sXHUwMDBmp/vIisSKUThcYqSUXHUwMDA2XVxyjrDALYhROJCoJLRQXHUwMDFlhuSopJDAx45ScGK1kmgks5by5olZqlNcdTAwMDZIsyNpQGkhlYuOw/TrqIXZkk9MIJ/5ci8+eNtoKLXhqV1KXHSAXHUwMDE0S7JcdTAwMWVMc80oNIppXHUwMDA0wDghPqVytkiunKBDXHSHMu7F6PDlbdIqtKeNXHUwMDEwZFxmpZxcXGmdyjpz8liQXHUwMDFlXHUwMDFhJmlcYlxiqd3LsNE8VnlMaVx1MDAwMlx1MDAwZaGMS8p18d5cdTAwMTlJXCJ6wsDN+yrhqlxiIzOicJhcdTAwMTSUOknlSiT8/lx0aVxigFx1MDAwYlx1MDAxMsRcdTAwMDPjXl2PTKg5LdqQR7VaOFx1MDAxZUxhodOpnGKScsHHmTpqIVFTkdK1lNvT1oC5d0JcdTAwMDE3lWMhQJJcdTAwMTCSYLKb6LjHaYO5Ylx1MDAxY+X9XHUwMDEzklxyllx1MDAwM1KGQ6lcdTAwMWKOXHUwMDFlsvFIfUk6XffVXHUwMDExy5hcdTAwMWVON6YtpiwtfHKFd6wgkVx1MDAxZJdtu8OLnl92g4Ork5Xn3aPWka1urJWO1spTeVGwXHUwMDA0T1xy7utr3H3PYKhcdTAwMDZvvSjzNCraIU37+MOLPpBcdTAwMTdcdTAwMDVyXHUwMDE0gHqiXHUwMDFi1fl5XHUwMDE0+StcdTAwMGIkj3CaL3/9cKM/3Oj/r1x1MDAxYn10a1vBb7V2Yz929LlxqkTeKLjV1MO5XG5cdTAwMTdR2Fue4HmqyY+TuG9cdTAwMWa9/Vx1MDAxZtaeeU8ifQ== מערכת מתהווהמורשתמערכת עתידיתהיסטפוטנציאלהבנת ההיסט היא שלב חיוני ביצירה של אסטרטגיה חדשה ומותאמת למציאות המשתנה, מאחר והיא מאפשרת לנו להבין כיצד נוצר המובן מאליו במערכת, לשים אותו תחת חקירה ביקורתית, להבין את פערי הרלוונטיות ולבסוף ליצור מענה חדש ורלוונטי. לצד חילוץ ההיסט יש הכרח לדון גם בפוטנציאל האסטרטגי הבלתי מנוצל שנוצר בנתיים ואשר מימושו יאפשר את החדשנות פורצת הדרך שתאפשר לא רק לסגור את הפער אלא גם ליצור מיצוב אסטרטגי ייחודי.

eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsImVuY29kaW5nIjoiYnN0cmluZyIsImNvbXByZXNzZWQiOnRydWUsImVuY29kZWQiOiJ4nO1dbVNcdTAwMWJHuv2eX0Fxv4bZfvq98+VcdTAwMTZgIFx1MDAwNIwxXHUwMDEwzOVWyiX0glx1MDAxNIQkXHUwMDBiYexs5T94d+3auDbXm5va2t3kXHUwMDBm6e/c84xkNIw0XHUwMDFhXHRcdTAwMTCWq65cdTAwMTM7mFx1MDAxOVrd0+d5zjlPd0/++MXCwmLndau8+NXCYvlVsVCvldqFq8Uv+fsvy+2LWrOBSzL++0Xzsl2M76x2Oq2v/vCHelx1MDAxMz9QbV50vjJCiN5cdTAwMGaV6+XzcqNzgdv+XHUwMDFif19Y+GP8J67USvyjuyfiRFx1MDAxZV/K75uN46O226xcdTAwMWNcXD5/XHUwMDFk/2h808e+tMvFTqFxWi9cdTAwMGYuvcL3l7xcdTAwMTWRNUFqXHUwMDFmSGrydH35NV92NkQknVx1MDAxNTpcdTAwMDTnrTTXl69qpU5cdTAwMTW3hCBcIuGd0qSEN0HZ6zuq5dpptYNbyNpISGGdwSeRXHUwMDBiTl7f0+vSV1x1MDAwYuL6O1x1MDAxN51286y82qw329zv/1x1MDAxMCdOejPo9UmheHbabl42SoN7ZKFQKlx1MDAxNXVpcFelVq/vd17HbeM5Y1x1MDAxNlx1MDAxNlOf8Kzff536ftZP4SNPq43yxcXH6Yu/22xcdTAwMTWKtVx1MDAwZT8qOVx1MDAxOFx1MDAwMnevtVmKp+y7dPPVQrvVb2YxXHUwMDFlRqJj5TJPqTTeXHUwMDFhPNHBk1x1MDAxY1x1MDAwMMeQSH93p9mIQaScVEE6P1x1MDAxOFDt4lx1MDAxMdDTiVx1MDAxYq1cdTAwMTTqXHUwMDE35cFD5Fx1MDAwZl7rIavf0f4lXFxcXLPu6ctHl/ViON842q2vr2zsV9R1L3FDWH55cnHsdq4qxzsvXHUwMDBmny1/f96uVVx1MDAxN/vXv4v/++OXo7C6dfSkcPZCrD06pUe7j/XpfmiutabDqlx1MDAxM4Y00Fx1MDAxNsJcdTAwMTBWjVx1MDAwZpHipyCklkIoulxyVqXWkVwiIb3Tzlx1MDAxONyk/1x1MDAxZqtjsErWXHUwMDA3KbWgUWBVpLLASkqpoKVcdTAwMTNzidYxQEyMzlLW6EKwgZDBxVx1MDAwNIPrRcb68+3q3qu15e2T5zXTatc78odzmVx1MDAwMZFqoVi9bJfvXHUwMDEzJDRcdTAwMDIkVoxBflx1MDAxY4+OXHUwMDAzzjhwhzXakXepeES4muCtJeFcdTAwMTR5m1x1MDAxOTa9kJg2bD5cdTAwMDY1eVx1MDAxZFngKSgkXHUwMDA2cNSIoLYqclZcIjaVU1JcdTAwMDQ7hGIhiJOCvXtcXIzFqm5cdTAwMWPvXHUwMDFjnm7v6Z3O7tXj4tnG8fnTyj1AUeuQXHUwMDA1RVx1MDAxN5DvyCbGnFx1MDAwN8XaxTf1r83x86291cv9I2FOXy9dfj3vUFx1MDAwNP5cIlxiXGZcdTAwMGKRgvRuR0FRXHUwMDE44SA+XGb+pXnGordcdTAwMWU/7+yngGJcIm1ubu5cdTAwMTTDmlkplZZ3XHUwMDFmlytcdTAwMWI/bIbl0n1gVZksrCqrvDKK5MRYLZTXLsIqrb/aKnyzVX3yeOm8Xj+ad6xigJHRkkj5YJRUXHTF1lx1MDAwN6uMoE9ISyOCXGYq3bN5XHUwMDAyq1XBelx1MDAxMbSeXHUwMDA1Wu+AMiMzyZmgXGatXHUwMDA3aU3Ozo3t4tlZ83CvTEsnVyePL19cdTAwMWOe7Vx1MDAxY8w7zLS0kdLGWVx1MDAwNcdlbVwiocQos1x1MDAwZc7OS2lcdTAwMWO0tJHOzTHKlCdDjtRMcuJdUFx1MDAxNjLdXHUwMDE4XHSDOIbpnUTg9lB28qy93Nl+XCLWl2ti9dFxc+f0sSzOO8osJk8ob0h6ZDSYszTKTFx1MDAxNPCHMHBl0iaicv5QpoVcbuhogn5cdTAwMWVcZmWd8qvOSI/hs1x1MDAxZFx1MDAxNHpLJlg1OVuuXFyoctXty4Niy33/fGNvpXB4tf5QPnRcdTAwMTS8SORcdTAwMGI76Vwi55GyoYhcZpFJc6W2XHUwMDEx9JzwQXmvrLxcdTAwMWJXXHUwMDE2yyVdKoxAl6ZcYjRcdTAwMDc2topcdTAwMDJiWlxyw0tBgCrBpVx1MDAwN1x1MDAxMpb4riGAge2t155mk8ZcdTAwMDbz2Gx09ms/8MOUXHUwMDA2mIe5wcdKsqA8e+Ou9cJ5rf76xuTESMRcdTAwMDd2P3R/7f67+7fu71x1MDAwYvjy9+7b7jv88zb5/C7K9Voj/pTsoXNzy/XaKYN5sYjelts3cN6pXHUwMDE1XHUwMDBi9etcdTAwMWI6zdbireJEK59pgFxmpJQxk0fJk03zvP3i1TqtrsrC5mXz21VV3p7zKJGGXCIuwsDoKatB9j5cdTAwMWQmiKLANlAgO5K5XHUwMDFi2WeFifGjwmIoXGacRFx1MDAwZdbezkYz3ntcdTAwMTi8Q1x1MDAxOPzW/T1cdTAwMDP5XHUwMDBmjXTjMyWHNlx1MDAwMblFusmhftxaWT4wJ1x1MDAwNy9cbmdGVVx1MDAwZspXzUajMudQXHUwMDA3h0dcdTAwMDB4cDCSgFx1MDAxMaWRjkggXHUwMDExjCanXHUwMDA1XGbU3Zx+JiEkWHdcdTAwMWPULdS1ITUjezS7jP8rMv777l/w+6FxX2i3m1ejgG99tqMjXHUwMDFlq1VTJPnRReFPiPxcdTAwMTFKW0WkLdhcdTAwMTRqVklNMiFZe3VcdTAwMDRIXHUwMDBlpHKrIU9sstber1wi2MjJoMlcYtLBJVbu7jNcdTAwMTBEpKD7PfKOsM45nVx1MDAxMGDXcaF9XHUwMDA0aaagZYNcZl4myubXJS8l+IZcdTAwMTnrootOod1ZqTVKtcYprnyE3sL1XHUwMDFh6+ZcdTAwMDSLVHFcdTAwMWNcdTAwMTUvueklrik6gM9IhbFcdTAwMWJpXHUwMDA36pTHUGj14tGSU8F7jSfgne7f8ON1t8qN0qBTjct6/fpKq1lLLvzyr8FXXHUwMDBig8RcdTAwMTj/5frr775cdTAwMWN9d+ZM8a+loUlcdTAwMWG090Wq3cV64aKz2jw/r3VcdTAwMTBgu9zJdM/jR73MoVxcLVx1MDAxN3rmtpBIXHUwMDBiXHUwMDE48o2LvaC/XV7QOlP6IS0oaYz3fuK8MLrqOV95gVwikFx1MDAxYzI83LSE4zVqOC1Iy1x1MDAwYpFcdTAwMDJSz1x1MDAxOZPKXHUwMDBiQkZE7KSEN1BcdTAwMGLZeUGzXHUwMDFidrfNXHUwMDBiliRUKVrgVkxiMfY6L1x1MDAxOFx1MDAxMVx1MDAxOVx1MDAwMVx1MDAxZYfFXHUwMDBiQbvELPXzglx0QfK60ozZc8K8MH5dJJFcdTAwMTdExMVcdTAwMTBcdCVuvVx1MDAwZsbYgS6+Tlx1MDAwYlx1MDAxZsPrwdPAUvbMxJeHJuWe80Aqju81XHUwMDEzeJmVXHQ0XHUwMDA1a2B+Ji/5jl9cdTAwMWb5LFx1MDAxMoFxXHUwMDFlN4ByfIBcdTAwMTSmdGlcdTAwMGW6XHUwMDAwUtFcbimdhsBw2Ur5bonAXHQwu4o/JsCcjFx1MDAxMM46RGAkXHUwMDE5SEglvKBkXHUwMDE156NCXHUwMDEwylhcZnE2tblpU8H41fqbqSA4r5TRbEYsXGJpOFx1MDAxM0S82YS3RllBXHUwMDE4us9RXGL3kJ6EYVZ0yFIkXHUwMDFk/uvNUK9s5IOCbFFcYlx1MDAxYThcdK2GOnXfWSlcdTAwMGIm8eVhhHw+acnLzMV5XGIyXHKOo8lcdTAwMTfnx+92mY+0XHUwMDA032K1sUFcdTAwMDdcdTAwMDVf5lx1MDAxMnWeflqyXHUwMDExYtl440A+ZFPrUrz6KUTwpFx1MDAxY8WV3Vx1MDAxOflcdTAwMTYyYGZFXmpcdTAwMTlEQCyMXHUwMDE0KNBPUlx1MDAwYme9MML6hFbq5SWPcFVOuPlIS1x1MDAxMztcdTAwMTdcdTAwMTFh0Fxcl1BWOCVcYlx1MDAwNmbYuLD99Fx1MDAwMvpFQkpcIlx1MDAxN7hPJVnGzFx1MDAxNf9aXHUwMDFhnqZ7Tlx1MDAwZXf1LpmrO4nQSFuXQIokXHUwMDE3dCdOXHLffOPOqoeb21fue7uyubaq149cbudzXsxDjHMusJalplx1MDAxMENL1DIykpRcdTAwMTRxXHJ/Nms7NkRcdTAwMDJcdTAwMTbDK+2QdFxcYudQUp8gTqBAXHUwMDA0XHUwMDE4moDAIX1cIqGXWVI/XFydT2nW6VJzbSFcYp/oUl6Z7233ffd/uz+NrOspkznSh1rJsUM7SVx1MDAwN2U+XHUwMDBmvJCxk9t5Otjcr4Mjr2h/ay9cXO6tPHux25jzmLBcdTAwMTJwkzZIKTUoNFFp7lx1MDAwNYWFvXekhYVLszIh+u+1wJ3YZ57gwyFdboXRXHUwMDFl6tx/XHUwMDA2wP9H9133p+4v3X9cIlx1MDAwMN50f1x1MDAxZVx1MDAxZFx1MDAwMDNbuow/YFx1MDAxNFx0QPdmIVx1MDAxZVDH/NNcdTAwMTRcdTAwMWLizp5+ayrbjU3aq70+3y5UXFxz8/mTT7nVfFx1MDAwMsBcdTAwMDPKkfVcdTAwMWXzXHSTap2yqYpcdTAwMTWvvsf1XG44KChcdTAwMTKTsJCjnaoqj1x1MDAwN32lUlx1MDAxOYH44Fwiq1x0/XDgnVx1MDAxMFx1MDAxMnWz61x1MDAwMPAy0tbAMGFWXHUwMDAwezVcdTAwMTRcdTAwMGUkhZBCJ8b8XHUwMDEwevCGfLm1KFvyNoIkdMpcdTAwMDTob61cdTAwMDbSI76qXHUwMDEweHzNScHHU7zNk21LXHUwMDFlplx1MDAwZUZcdTAwMTO/tVx1MDAwMIlcdTAwMGb2KPfaXHUwMDEzPoKulD62xtB2ue1cdTAwMDFKmCHJxzJUXFzfNKlcdTAwMDZt5Fx1MDAwMlImJlx1MDAwMa3ik/NbJFx1MDAxYmmB1tBicMrrm7UwoICtjCXvXHUwMDAyeUukJmjRRUhO0lx0pHHvpbr5XHUwMDEwJZ9g4W0sXHUwMDAy3VxmXG5cIjz/KXKDsOjIeSYoSlxyWlx1MDAxYVx0NsBcdTAwMDNUzmiCXHUwMDExcXlccppcdTAwMTBhvFx1MDAwNurf8yNMXHUwMDBm2ZhcYr5cdTAwMGJcdTAwMDBcYsSiS+VOs4M1h8nj7XlcdTAwMGVJ+aZvl3FcdIr370jeXHUwMDA0RrmTbIFBi59CXHUwMDFjQpPh+aSm2PCWRtBcdTAwMWa+8rCXuU9P+lxifcNgZbDIXHUwMDFl1qtUgy4y8VxmXHUwMDAz+MJN8PiWLEVcZlnteGkuJMpmvVx1MDAwNklEglx1MDAxZlx1MDAwNe6RiuvX+Vx1MDAxM3zbsPtcItXubbxNOnWkr92O0pTK3KTAXHUwMDA3syTGMUUpVlSfnTxbf9xaebHstlx1MDAwZsLuRsueXHUwMDFmzlx1MDAxYqfBLcPGOM5zwIBIXHUwMDAwrb9tgVx1MDAxN+a94vOPSlx1MDAwYpU4sNHjOFx1MDAwM1iR1E5cdTAwMDM0VssxJ1x1MDAxNO7AcVLGxT+kOs2qzclcdTAwMTHbJIOIkLV4i6TyhtPtXGLNXHUwMDE3nLixXHUwMDFj/TmRXHUwMDFjLKVcdTAwMTJCa94u4Fx1MDAxMttz46t8+o8rcmBwKFxyTGV+fuZqlnBGQlx1MDAxMkiFtHAzwUhYWC9F4IRcdTAwMDAh5yi3veAhhpBcdTAwMDWU5SScWp1cdTAwMDH5Ib1wMcZzelx1MDAxMfnZhSlcdTAwMGXziX45XHUwMDEwj3EmlaC9irRcdTAwMDSzYLRGWj1cdGeOZThcdTAwMDR3pMHQyIxcdTAwMGWdNFx1MDAxM+Q/XGJ6wufrIEhcdTAwMDSfYpCpZVx1MDAwN/hcYmneWyRzWFjtU6pDiShYyTvQkIKkz+1cdTAwMWXxcqn0oFjP21x1MDAxNHRIdVx1MDAwZoxcdTAwMTRcdTAwMWNJS4hcYkEht3ue90pab/hcdFx1MDAxYfxUXHUwMDFhLpZPY0Piai7QW5evslxieIGiXHUwMDAwmoOxRvqQZmCN+Y83XHUwMDBiXHUwMDBibfh4VG6LkFx1MDAwMNrr4Lj+XG6l69Ncclx1MDAxMi5DhmPuIccniJDbh9z8Mpx2mUV9PFx1MDAxNaR3ISavUoj62l5Dv2w+Ol1/fahKa1x1MDAxNffkcGveXGIuZdqAzVxi1t+TtvhFkJ5p0+YjQliDrZBYTLLUeZ+E5thjgKpcdTAwMDBxXHUwMDBmLTvCs1x1MDAwNYokT1xi8blwcHTCPPb5XGb9XHUwMDEzXFxcdP8sTVx1MDAxYsJcdTAwMWKZXGb5XHUwMDAySUDYVGxN79mgv0HuwXKG4kJ7qj1YLKRoXHUwMDE5pMd18F0+myH7IOjRXHUwMDA3nqTBIaN+c4rJUVx1MDAxOW9cdTAwMDNcdTAwMWaWXHRcdTAwMTOQj4H6jsW1XHUwMDA1OXqRNmzwXHUwMDA3rLJIwS2RdJPw43jDXHUwMDA2f+VcdTAwMWRcdTAwMTRcdTAwMGb4RFx0uJL8XHUwMDE2kcLhrFxiXHUwMDFlgdN44ihKr0FccsLl123w7lx1MDAxYjim4PNcdTAwMWGEKoz46Vx0XGY7gG9cXDp/Oj4tyFx1MDAwZpe8RkbOTciEMTmkd0vMk1CkqVx1MDAwNrnqXHUwMDBlXHUwMDA3RiZeup6AXCJcdTAwMTVTjFx1MDAwMCTwXGaBwpBcdTAwMDZcciwqf1x1MDAxNFmIX17gzWtcdTAwMTDNXHSWqDFnwJdR2lx1MDAwNepcYv5fs1x1MDAxZFx1MDAxNuzBcqdE855guFBYS0xhSFSY+lxyulxinyQ07+CDuFx1MDAxMvlxctuwm19GXHUwMDBiNtOzKVwi6KlplqlD/XBluXBw5FaPO0+LT9xZ8eXWyrwxmmKC4oVFXGIxgEwkjkD2XHUwMDBlVXg+QIlcdIRgXGbCpVx1MDAxY5s2ip0+pDMh2NHKLPhNxW/OUfCMjvcyulF+LZffOFcjhfnPkd/Ih4jPXHIy5SDpY6LuRnBcdTAwMDR7gHtcdTAwMDFmRLqV/uZK8tT8hpiIuGhcdTAwMDNyUNxgurkp+VxyOS1cdTAwMDLtXHUwMDFhibzG5iWk3MHU9Fx1MDAwNp7hXHUwMDAxXHUwMDA1oXhrkU6bvzS55WZmXG6s5WFNguaKqTNpLrpBblx1MDAxM1hcdTAwMDMuNkC8ISNrK1W6uJmmtlxcrsyl82m5bSmwf+fSJr8xyGFYd+Q2mCGuNFx1MDAwYnC58CHt/6amNshcZoQ/XHSjXHUwMDFkXGJcZjhMI3BaZrt9wM0ttWkxZk2ZN8BIXHUwMDEw+OTlyELj1XHNqavnp9tcdTAwMWIvzovfOnV6tDOH3GZccjjN8F66IFx1MDAxMkvmvTVmr5naRPw2NpZsaW7zUdBcdTAwMWGBaZxcdTAwMDN+bN4m8duRm+B3tnB0XHUwMDA3wEqpW5k3x2+nQy8/y2Kk9cimOvD4NNT4XHUwMDFkuW3JioiQN5CkYOAo8VKOXnvTmzeCwjHE5p54l2haNd/GvVx1MDAxOX4zXHUwMDE2LJxccuhmKjnP3r3lXHUwMDE3v1x1MDAxY0XgSu34IfFyW4oxpyQ4Mo6Lm1xuc1x038FbNu5IcJye8XhcdTAwMDRv21x1MDAwM11Sujw8rXVcdTAwMDNcdTAwMDJcdTAwMDWfpURcdTAwMWFcdTAwMDTdXHUwMDA0kTbo09KbXHUwMDE0kVx1MDAxNXBvRuM3y4R0g9NaNyXgVTGDXHUwMDA28W95iTNccuqprdttg+6T81vmkeDEce70XHUwMDA2Y1xmxSgxxZFguX1+dlxckuWNRzvNXHUwMDE3+yu7R1Rt24d7XHTJgMmm20JcdTAwMTI4zkBcIrySYH3yXHUwMDA0QY/QtOA31TGDWM2hfafDXHUwMDBlnXahcdEqtEFcdTAwMTSjjlx1MDAwNo8waaOOXHUwMDA2XHUwMDBihYwgZl11vHk02Fxi6/hcZmAyc+Tum3rDr39Y6P7S/dD9Z/fNQvdv+M7fpzpcdTAwMTZcXC9Xblwi9542XHUwMDBiXHUwMDA2kXnih/dCXHUwMDA03jIxOfRrYXf95OS/Vvd0vbK1/LJUXFxZe7oxh9Dn/apBXHUwMDA1oD2uXGK6wVx1MDAxMlf/Nalcbi6SXHUwMDBiuIrfulx1MDAxM4JLx1x1MDAwMptMxVsoXHUwMDAy77lcdTAwMWSzr/ausSDFhMfkXHUwMDE12Fx1MDAwN5Q7/7HwgSPhPULgXffnhe7P8Wbad3xi/k9cdTAwMWbPzP/nXFxERsJcYlx1MDAwZZ+KhbyBuJliXHUwMDFibXA7X5+dnpjydrFW2qitdarFw3mMjJtxIONXW7O+ssrSKFKQXHUwMDEwK7yfz1wiXHUwMDEzXHUwMDA3NeblQXdcdTAwMGVcdTAwMDSaiFx1MDAxNJzVXHUwMDFjsLM+XGJ/XHUwMDBmcfC2++/uv7q/clxifOhvqI3D4C1o4lx1MDAxZMLjr1O/OmJWkVx1MDAwMKBkvnCSr/Hq/Vx1MDAxNK9cdTAwMDKsntBq88kuPX250dlonFx1MDAxYyxcdTAwMWZVXHUwMDBi9blcdTAwMGZcdTAwMDV4uMhIflx1MDAxMVx1MDAwNPBcdTAwMGWB5FKhYFxmWEX7IFXwWiSPin6iSKB4g4ZP0ve8hsIvXGZ1gP6vjP5UMHzgN1x1MDAwN+GOrPdmPXAoXHUwMDEwZb97VVx1MDAwNd5cdDvR+7h7kfCos1bbfayPl+3xYav9wm7urTwy81x1MDAxZlx0/Fx1MDAxYUA+4uJcdTAwMWQh2do0KfCZI0h4z/LcKC/zlnXuXHUwMDEwXHSJLVx1MDAxMeNcIkHxSznQrflcdTAwMTdHvyHx/6lcdTAwMDf8t/jil49R8IbPXHUwMDFigTB+6v65J5fmI1x1MDAxYaTI9M3xXHUwMDEyjE0u6ORcdTAwMWLnwqY4f/b89PRV6fBwy9el3dStuVx1MDAwZlx1MDAwN1x1MDAxNfh9UTJoLvBoNaSRoCN5d1Yg6YwyOndcdTAwMTfP7cNB6Vx1MDAxMfXf4XBAJ4Im+bAvj7ulRPpcdTAwMDe/UIutwfvu33ts0H+X3Fxi2ZT/jsVcdTAwMDeOXHUwMDBlNWbRxFvtpJ6GLPY6J4XljjxuXFxs7atKuVIpra/Ov4NwvNxpPFx1MDAxZjWzXpI06eBcYvz/XG5RRvq4Olx1MDAxYWZcdTAwMTZcdTAwMWPST6SatFxu9Fx1MDAwMIshM1x0jn/hi/fd/+HQuP7eXHUwMDFi3PVcdTAwMWJC5v1sQuKLfjV3sdBq7Xdcblx1MDAxZG60XHUwMDE3IHhutVJ/iIOa7eLLWvlqZfTyXHUwMDE2r3B9wW3++H+0NT6GIn0= מערכת מתהווהמורשתמערכת עתידיתהיסטפוטנציאלאתה נמצא כאןמה יכול להיות בעתיד?הרקע למציאות הנוכחיתניתוח המציאות המשתנהשכבת ההבנות האסטרטגיותהפער בין המורשת למציאות המתהווההפער בין הקיים לבין האפשרירקע למסגרת

המסגרת הוצגה על ידי ד״ר שמעון נווה במסגרת קורס תא״לים והוטמעה בתוך גישת העיצוב המערכתי כפי שפורסמה במרכז דדו.[2] רעיון ההיסט מאנגלית (strategic drift) מתכתב עם רעיון פער הרלוונטיות כפי שהוצג על ידי ד״ר צבי לניר. ההשלמה של הפוטנציאל למסגרת וההכללה שלו במסגרת התהליך האסטרטגי הרחב מספקת לרעיון פער הרלוונטיות הקשר רחב ומדוייק יותר.

לקריאה נוספת

הערות שוליים

  1. Johnson, G. (1988). Rethinking Incrementalism. Strategic Management Journal. 9: 75–91.
  2. מבוא לאמנות אופרטיבית, מרכז דדו, 2016, עמ׳ 14

יש שותפים רבים לכתיבה במאגר הידע. מאמר זה נכתב ברובו על ידי יותם הכהן. ניתן לצטט אותו באופן הבא:

יותם הכהן, היסט, מאגר הידע של דואלוג, 2019.

הטקסטים במאגר הידע מוגשים תחת רישיון CC-BY 4.0 וניתן לעשות בהם שימוש חופשי כל עוד ניתן קרדיט וקישור למקור.


Catastrophe du pont sur le Tay - 1879 - Illustration.jpgהודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=היסט&oldid=12107"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.